måndag 15 juni 2009

Resveratroli punaisista rypäleistä ja antivirusvaikutus

RESVERATROLI, polyfenoli

Fytokemikaali punaisissa viinirypäleissä ja viinissä, viiniuutteena, maapähkinöissä, mustikoissa.
LÄHDE 1: Resveratroli

http://sv.wikipedia.org/wiki/Resveratrol

Tämä fenolinen fytokemikaali on ilmeisen edullinen molekyyli esim influenssan ja muiden virusten päivinä. Esim. oliiveissä ja oliiviöljyssä on dihydroksytyrosolia
(http://www.arkat-usa.org/get-file/18522/ )

samoin myös punaisissa rypäleissä on myös fenolisia molekyylejä kuten resvetrolia. Siinä on dihydroksyfenolinen osa ja toinen on fenoli myös yhteenliittyneenä kahden hiilen ketjulla(eteeni) Tällaiset molekyylit voivat vaikuttaa viruksen replikaatioon tai kalvorakenteitten muodostumiseen ja siten olla joko haittana, kun virus kokoaa virionejaan tai lisääntyy.(Öljypuun molekyyli haittaa influenssaviruksen kokoontumista virioniksi ja rypäleen molekyyli heikentää usean muun viruksen lisääntymistä). Tutkijat ovat koettaneet ottaa selvää, miten moneen virukseen niillä on tehokasta vaikutusta

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Resveratrol.svg/220px-Resveratrol.svg.png
  • Wikipedia kertoo resveratrolista seuraavaa.
Se on kasvipolyfenoli, jota usea kasvi muodostaa, mm punaisten viinyrypäleitten kuoriosassa sitä on ja sen merkitys kasville on vastustuskyky bakteereja ja sieniä vastaan. Lisäksi mainitaan, että sillä on anti-inflammatorisia, neuroprotektiivisia, syöpää estäviä, virusta estäviä ja myös vanhettumista vastaan vaikuttavia ominaisuuksia, mutta nämä tutkimukset ovat koeputkitasoa ja hiivasolulla, madoilla, hiirillä ja rotilla, mutta ei ihmisillä tehtyjä. Kuitenkin resveratrolia myydään viiniuutteena antioksidanttina terveysravintokaupoissa ja se on suosittua.

Italiassa on tosin tehty tutkimus hiirillä, joihin on istutettu influenssavirus. Ne hiiret jotka saivat resveratrolia olivat eloonjäämiskyvyltään 40% parempia verrattuna placeboryhmään. Kuusi vuorokautta viruksen istutuksesta oli resveratrolia saaneilla hiirillä 98% matalampi pitoisuus viruspartikkeleita keuhkoissa verrattuna placebohiiriin.

On pohdittu myös punaviinin osuutta Etelä-Ranskan väestön vähemmässä alttiudessa saada sydän- ja verisuonitauteja, vaikka heidän ravintonsa on erityisesti niitä tauteja edistävää.

Tutkijat ovat sitä mieltä, että resveratrolin terveydellisiä vaikutuksia sopisi tutkia enemmän.

LÄHDE 2
Palamara, Anna,
Institute of Microbiology, Roma. Studie refererad i Dagens Hälsa 2005-12-07.
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=67252&context=6834

Eräs muukin tutkimus resveratrolista löytyykin: Tässä katsottiin sen vaikutusta makrofageihin eli syöttösoluihin, jotka kuuluvat ihmisen luonnolliseen puolustukseen.

LÄHDE 3:
Tsai SH, Lin-Shiau SY et al.
Suppression of nitric oxide synthase (NOS) and the down-regulation of the activation of NFkappaB in macrophages by resveratrol. Institute of Biochemistry, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, ROC.

Rypäleissä ja greipeissä esiintyviä flavonoideja ovat RESVERATROLI, NARINGENIINI ja NARINGIINI, mainitsee tämä artikkeli. Näiden flavonoidien anti-inflammatorisia vaikutuksia on hyvin dokumentoitu, mutta mekanismia halutaan selvittää tarkemmin. Tulehduksissa tapahtuu, että entsyymi iNOS, indusoituva typpioksidisyntaasi tuottaa suuria pitoisuuksia typpiradikaalia NO( typpioksidia) ja sen entyymin estäminen voisi olla tärkeä anti-inflammatorinen mekanismi. Tässä tutkimuksessa katsottiin näiden flavonoidien vaikutukset NO-syntaasin induktioon bakteerimateriaalin (LPS) vaikutuksesta koesoluissa.

RESVERATROLIN havaittiin inhiboivan vahvasti typpioksidin generoitumista aktivoiduissa makrofageissa mitattuna vapautuvasta typpioksidista (NO). Resveratroli vähensi vahvasti sytosolisen iNOS-proteiinin määrää ja sen mRNA:n tasapainotilaa.
Tässä koejärjestelyssä NARINGENIININ vastaavat estävät kyvyt olivat vähempiä ja NARINGIININ vaikutusta tuskin oli havaittavissa.

Elektroforeesijärjestelyssä NF-kB tuman transkriptiotekijän enimmäisenä tuntina tapahtuva aktivoituminen bakteerimateriaalivaikutuksesta estyi resveratrolilla. Edelleen immunologisessa analyysissä havaittiin fosforylaation estymistä ja I kappaB-alfan hajoamista ja alentunut tumapitoisuus NF-kB alayksiköitä. FLAVONOIDEILLA saattaa olla tulehduksessa arvoa iNOS-entsyymin lisääntyneen ilmenemisen estossa NF-kappaB-sitoutumisen vaimennusssäädössä.

LÄHDE 4.
PubMed
hakuna löytyy reseveratrolista 2788 vastausta, joten ei se ole täysin merkityksetön molekyyli.

Hakusanana ”Resveratrol antiviral” löytyy 20 vastausta. Näistä mainitsen muutaman seikan.

(1) Goswami SK, Das DK. Resveratrol and chemoprevention.
Cancer Lett. 2009 Mar 2.

Resveratroli on fytoalexiini, jota on runsaasti punaisissa viinirypäleissä ja kohtalaisesti maapähkinöissä ja mustikoissa. Sillä on havaittu runsaasti edullisia vaikutuksia (“anti-cancer, anti-aging, antiviral, cardiovascular and neuroprotective effects”) ja niin se on muuan tutkituimmista ihmisravinnon fytokemikaaleista. Sen on osoitettu voivan moduloida useita solun signaalijärjestelmiä ja geeniexpressioteitä ainakin koeputkessa, mutta myös koe-eläimillä. Tässä artikkelsisa tutkijat katsovat sen etuja kemopreventiossa.

(2) Guan WD, Yang ZF, et al. [In vitro experimental study on the effect of resveratrol against several kinds of respiroviruses] Zhong Yao Cai. 2008 Sep;31(9):1388-90.

Tutkijat katsoivat resveratrolin sytopatogeenisyyttä estävää vaikutusta useitten respirovirusten suhteen ja koettivat hahmottaa sen viruksen vastaista mekanismia. Katsotut virukset olivat: Influenza virus tyyppi A FM1 kanta, rhinovirus tyyppi R14, RS virus, AD virus tyyppi 7 .
Tulos: Resveratroli esti merkitsevästi AD virus tyypin 7 sytopatogeenisuutta pitoisuudella 120 microg/ml.. Ei merkittävää estoa em. influenssavirukseen kuitenkaan havaittu eikä , Rhinovirus tyyppi R14 tai RS virukseen.

(3) Naesens L, Bonnafous P et al. Antiviral activity of diverse classes of broad-acting agents and natural compounds in HHV-6-infected lymphoblasts.J Clin Virol. 2006 Dec;37 Suppl 1:S69-75.
Ei apua herpekseen:
Tässä työssä tutkijat koetivat kaikenlaisista lääkkeistä etsiä juuri HHV-6 herpesvirustyypin vastaista lääkettä. Tutkijat katsoivat 15 luonnonyhdistettä ja niiden antivirusvaikutuksia: Yhdisteitä olivat mm. ruskolevät ('red marine algae' (uute jossa on runsaasti rikkipitoisia polysakkarideja), engl. nimityksistä: chloroquine, artemisinin, hypericin, ribavirin, resveratrol ja glycyrrhizic acid, Amantadine, lamotrigine, antiepileptic drugs, the non-nucleoside inhibitor CMV423 and the acyclic nucleoside phosphonate analogues cidofovir and 9-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy) propyl]-3-deazaadenine. Foscarnet toimi referenssiaineena.

HHV-6 viruksen replikatiomekanismi on monimutkainen. Tämä tulos osoitti että on edelleen koetettava optimoida erilaisten antiherpeettisten viruslääkkeiden vaikutuksia, jotta löydetään juuri HHV-6 virusta vastaan toimia. Ilman tehoa tässä yhteydessä olivat chloroquine, artemisinin, hypericin, ribavirin, resveratrol ja glycyrrhizic acid.
Amantadine tuotti HHV-6 replikaation estymistä suurissa pitoisuuksissa käytettynä.
Lamotrigine oli kohtalaisen aktiivi HHV-6 virusta vastaan.
Antiepileptikat eivät toimineet ollenkaan virusta vastaan.
Aiemmin on todettu vahvoiksi HHV-6 virusta vastaan seuraavat:
non-nucleoside inhibitor CMV423
the acyclic nucleoside phosphonate analogues cidofovir and 9-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]-3-deazaadenine.

(4) Docherty JJ, Sweet TJ et al. Resveratrol inhibition of varicella-zoster virus VZV replication in vitro. Antiviral Res. 2006 Dec;72(3):171-7. Epub 2006 Jul 26.
Entä vyöruusuvirus?
Resveratrolin on havaittu estävän vyöruusuviruksen eli Varicella Zoster viruksen (VZV) replikaatiota annoksesta riippuvalla tavalla. Tämä virusproduktion alenema ei ollut molekyylin suora vaikutus. Resveratroli rajoitti tehokkaasti VZV replikaatiota, jos se lisättiin 30 tunnin aikana infektion alusta soluviljelmiin. Essentiellit viruksen varhaiset proteiinit vähenivät kontrolleihin verrattuna niissä soluisa, joissa oli resveratrolivaikutus. Siis resveratroli heikentää vyöruusuviruksen replikaatiota haittaamalla viruksen IE62 varhaisen proteiinin mRNA pitoisuuksia ja synteesiä.

(5) Faith SA, Sweet TJ et al. Resveratrol suppresses nuclear factor-kappaB in herpes simplex virus infected cells. Antiviral Res. 2006 Dec;72(3):242-51. Epub 2006 Jul 14.
Jotain etua herpeksesssäkin:
Resveratroli estää tavallisen Herpes simplex-viruksen (HSV) replikaatiota jollain tavalla, jonka tutkijat halusivat selvittää. He havaitsivat, että resveratroli vaimentaa NF-kappaN-aktivaatiota HSV-infektoiduisa soluissa produktiivisen infektion aikana. HSV-1 indusoi pinttyneen NF-kB nukleaarisen translokaation, mikä lisää tehokkaasti viruksen replikaatiota. Tehokas replikaatio käsittää IkB-kinaasin aktivaation IkappaB-RelA/p65 teitse. http://www.cancerci.com/content/5/1/10/figure/F3?highres=y

http://www.wipo.int/pctdb/images/PCT-IMAGES/31052007/US2006044522_31052007_gz_en.x4-b.jpg

Resveratroli vaimentaa NF-kB aktivaation HSV-1, HSV-2 ja acyclovir resistenteillä HSV-1 viruksilla infektoituneisa soluissa. Lisäksi havaittiin, että resveratroli ei suojaa IkB alfaa ( sytoplasmista NF-kB-inhibiittoria) hajoamasta HSV-1- infektoituneissa soluissa. Osoitettiin, että dimeerisen NF-kB kompleksin komponentti RelA/p65 translokoituu tumaan HSV-1 infektoituneissa soluissa, jos on läsnä resveratrolia. Resveratroli johti infektoituneissa soluissa alenemaan seuraavissa mRNA lajeissa: mRNA ICP0, ICP4, ICP8 ja mRNA HSV-1 DNA polymerase. HSV viruksen myöhäinen geenituote gpC mRNA oli kokonaan poissa, jos oli resveratrolivaikutusta. Resveratroli pystyi blokeeraamaan merkitsevästi HSV viruksen DNA synteesiä. Resveratroli vaimensi HSV viruksen indusoimaa tuman transkriptiotekijän NF-kB:n aktivoitumista tumassa, mistä johtui, että HSV viruksen välttämättömät varhaiset ja myöhäiset geenit ja viruksen DNA synteesi heikentyivät.

(6) Li YQ, Li ZL et al. Synthesis of stilbene derivatives with inhibition of SARS coronavirus replication. Eur J Med Chem. 2006 Sep;41(9):1084-9. Epub 2006 Jul 27.

Stilbeenijohdannaiset omaavat laajat aktiivisuuskirjot. Syntetisoitiin sen 17- johdannaisia , resveratroli joukossa. Kaksitoista niistä arvioitiin antiviraalien ominaisuuksien kannalta SARS:in suhteen Tätä vaikeaa respiratorista infektiota aiheuttavaa koronavirusta CoV tutkittiin soluviljelmästä. CoV aiheutti sytopatiaa soluissa, mutta SARS-virus saatiin kokonaan estymään 17 ja 19 yhdisteillä 0.5 mg/ml pitoisuudelläa ilman merkitsevää sytotoksista vaikutusta in vitro( koeputkioloissa).

(7) Wu CP, Calcagno AM. Modulatory effects of plant phenols on human multidrug-resistance proteins 1, 4 and 5 (ABCC1, 4 and 5). FEBS J. 2005 Sep;272(18):4725-40.

Ihmisen ravinnossa on kasviflavonoideilla ja polyfenolisilla yhdisteillä merkitsevä osuus. Niitä tulee vihanneksissa, hedelmissä ja monissa elintarvikelähteissä merkitsevät määrät. Näiden yhdisteiden on havaittu tekevän interaktiota ATP:ta sitovaan molekyylinkuljetussettiin, mikä seikka taas liittyy anticancer-ja –antiviruslääkeresistenssiin ja sellaisenaan saattaa olla edullistakin lääkeresistenssin moduloinnissa. Tässä tutkimuksessa katsottiin kuuden tavallisen polyfenolin interaktioita monilääkeresistenssiproteiineihin (MRP).
Polyfenolit olivat
  • quercetin,
  • silymarin,
  • resveratrol,
  • naringenin,
  • daidzein ja
  • hesperetin.
Tässä katsotut monilääkeresistenssiproteiinit MRP (Multidrug resistance proteins) olivat MRP1, MRP4 ja MRP5. Nontoksisin pitoisuuksin moni polyfenoli kykeni moduloimaan näitten proteiinien välittämää lääkeresistenssiä. MRP4 proteiinin hyvä substraatti on eräs yhdiste(NSC251820), jonka resistenssin polyfenolit reversoivat.

MRP1 välittää dinitrofenyyli-S-GSH kuljetusta http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=eurekah∂=A53111&rendertype=figure&id=A53114
http://faculty.smu.edu/jwise/mdr1.html
ja MRP4 välittää cGMP-kuljetusta kalvorakkuloihin.

Polyfenolit estivät suoraan nämä kuljetukset. Sekä quercetin että silymarin estivät tehokkaasti MRP1, MRP4 ja MRP5 välitteiset kuljetukset intakteista soluista. Lisäksi niillä oli merkitsevä vaikutus MRP1 ja MRP4 osoittamiin ATPaasiaktiivisuuksiin ilman että ne vaikuttivat näiden proteiinien azidoATP(alfaP) sitoutumiseen. Tämä viittaa siihen, että flavonoidit todennäköisesti ovat interaktiossa kuljettajien substraattia sitoviin kohtiin. Yhteenvetona voi sanoa, että dieetin flavonoidit kuten quercetin ja silymarin voivat moduloida MRP1,-4 ja -5 kuljetusaktiivisuuksia. Sellaiset interaktiot voisivat vaikuttaa syövänvastaisten ja antiviruslääkkeiden biologiseen saatavuuteen in vivo ja täten olisi otettava huomioon lääketerapian tehokkuuden lisäämisessä. http://spider.science.strath.ac.uk/Immunology/media/6/overview.gif

(7) Evers DL, Wang X et al.
3,4',5-Trihydroxy-trans-stilbene (resveratrol) inhibits human cytomegalovirus (CMV) replication and virus-induced cellular signaling. Antiviral Res. 2004 Aug;63(2):85-95.

Polyfenoli resveratrolia (trans-3,5,4;-trihydroxystilbene) on luonnostaan punaviinissa ja maapähkinöissä ja se estää tulehdusta, sydänsairauksia ja syöpää. Tässä tutkijat halusivat katsoa sen estävän vaikutuksen sytomegalovirusta (CMV) vastaan. 1-2 uM pitoisuudessa se vaikutti estävän viruksen replikaation. Mutta 50 kertaa suurempi pitoisuus vaadittiin aiheuttamaan sytotoksisuutta fibroblastissa. Mekanismi, jolla resveratroli aiheutti viruksen blokeerautumisen, tapahtui viruksen erilaisia aktivaatiovaikutuksia blokeeraamalla.

EGFR on epidermaalisen kasvutekijn reseptori, jonka virus aktivoi.
Samoin virus aktivoi PI-3K signaalitransduktiotien (Kts inositolin aineenvaihdunta!) ja NF-kB ja Sp1 transkriptiofaktorit pian infektion alkamisen jälkeen. Näitä aktivaatioita resveratroli blokeerasi.

Resveratroli esti välittömien varhaisten sekä myöhäisten virusproteiinien ilmenemisen. Ihmisen CMV DNA replikaatio väheni havaitsemattomaan tasoon resveratrolikäsittelystä. Samoin väheni viruksen sekundaarivaiheen ( myöhäisen vaiheen) indusoima PI-3K signalointi ja transkriptiotekijän aktivoituminen. Resveratroli menetti olennaisesti antiviraalista vaikutustaan, jos sitä lisättiin vasta 4 tuntia infektiosta. Yhdiste vaikuttanee lähinnä viruksen adheesio ja sisäänmenovaiheessa.

  • Tutkijat arvelevat, että primääri molekulaarinen kohde resveratrolilla on epidermaalisen kasvutekijän reseptori (EGFR) ja siten vaikutus reseptorin alavirran tapahtumien effektoreitten blokeeraaminen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar